សូមអរគុណ លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើមណ្ឌល ផលិតកម្មយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមានផលិតស៊ីទែន ជ័រគ្រប់ប្រភេទដោយស្នាដៃកូនខ្មែរសុទ្ទសាធនិងបាន ទទួលស្គាល់ គុណភាពចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិព្រមទាំងមានតំលៃសមរម្យស្រប ទៅតាមជីរភាពប្រជាជនខ្មែរ យើងផងដៃរ។
គោលការណ៏របស់ផលិតកម្មតាយម៉េង
  • មណ្ឌលផលិតកម្មតាយម៉េងយើងខ្មុំរីករាយសហការណ៏ដៃគូធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់ទីកន្លៃង មិនថាទី​ជិត​ឬឆ្ងាយឡើយក្នុងការពិភាក្សារកប្រាក់ចំណេញនិងភាពរីកចំរើន ទាំងសងខាង។ ជាពិសេសនោះផលិតកម្មយើងខ្ញុំមានទទួលការបញ្ជាធ្វើឬកែច្នៃ ផលិតផល តាមតំរូវការរបស់អតិថិជន។
  • មណ្ឌលផលិតកម្មតាយម៉េង ត្រូវការបុគ្គលិកទីផ្សារដើម្បីផ្គត់ផ្កង់ផលិតផលតាម បណ្តាលខេត្តនានាដែលផលិតផលតាយម៉េងមិនទាន់ទៅដល់។
  •  
    © 2011 Tai Meng All Rights Reserved        Developed by KPP